محمد رضا نعمت الهی

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره

علی رحیمی

مدیر مالی و اداری

Daniel Luthi

مشاور تکنولوژی پلیمر
0913-000-0000

Dr. Tilman Guhring

مشاور تکنولوژی ابزار برشی

هومان خواجه نصیر

مشاور توسعه بازار
0913-000-0000

منصور علی نژاد

مشاور امور بانکی
0912-000-0000

دکتر سید محمد حسین مدنی

مشاور امور اقتصادی