سفارش دهنده: مجتمع مس سرچشمه

تاریخ شروع: ۱۳۹۷/۰۷/۲۱

تاریخ پایان: ۱۳۹۸/۰۱/۲۰

مقدار پروژه: ۱۵عدد