سفارش دهنده: مجتمع مس سرچشمه

تاریخ شروع: ۱۳۹۷/۰۶/۲۵

تاریخ پایان: ۱۳۹۸/۰۱/۲۱

مقدار پروژه: ۲۰