سفارش دهنده: مجتمع مس سرچشمه

تاریخ شروع: ۱۳۹۷/۰۵/۱۳

تاریخ پایان: ۱۳۹۸/۰۱/۱۸

مقدار پروژه: ۱ عدد