سفارش دهنده: مجتمع مس میدوک

تاریخ شروع: ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

تاریخ پایان: ۱۳۹۸/۰۱/۲۰

مقدار پروژه: ۶ عدد